Podmínky užití

Tento webový server (dále jen server) je majetkem společnosti VAMPULA PUBLISHING (dále jen VAMPULA PUBLISHING), která má všechna práva vyhrazena. Přístup k tomuto serveru a jeho používání jsou povoleny podle těchto smluvních podmínek.

Ochrana duševního vlastnictví
Obsah serveru VAMPULA PUBLISHING včetně textů, obrázků, ochranných známek a obchodních značek můžete kopírovat, za následujících podmínek:
• materiály mohou být použity pouze pro osobní, nekomerční potřebu.
• kopie a odvozená díla musí mít všechna autorská práva a poznámky o duchovním vlastnictví, které jsou obsaženy v původních materiálech
• produkty nebo postupy popsané na tomto serveru mohou podléhat jiným právům na duchovní vlastnictví společnosti VAMPULA PUBLISHING nebo třetích stran. Žádná licence pokud jde o tato práva na duchovní vlastnictví není udělena a práva nemohou být nijak reprodukována nebo přidělena bez písemného souhlasu jejich vlastníků.

Neposkytování záruky za úplnost a přesnost
Tento server může obsahovat části a odkazy na další internetové stránky, které nejsou udržovány nebo kontrolovány a VAMPULA PUBLISHING za obsah těchto stránek nebude odpovědná. Odkazy a části stránek třetích stran jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí, a to neznamená, že VAMPULA PUBLISHING souhlasí s jejich obsahem nebo je nějak spojena s jejich provozovatelem.
Tento server může obsahovat texty s technickými nebo jinými nepřesnostmi nebo typografickými chybami, které mohou být opravovány podle výhradního uvážení VAMPULA PUBLISHING. Opravy a změny na tomto serveru mohou být provedeny v kterýkoli pozdější den. VAMPULA PUBLISHING může kdykoli provádět úpravy, zlepšení a/nebo změny ve smluvních podmínkách zobrazených na tomto serveru nebo u produktů a služeb, na něž je zde uvedeno odvolání.

Odmítnutí odpovědnosti
VAMPULA PUBLISHING neponese v žádném případě odpovědnost za žádné škody, včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod nebo jakýchkoli škod, které vzniknou jakýmkoli způsobem v důsledku přístupu k nebo použití nebo neschopnosti přistupovat k nebo používat server nebo, které vzniknou v souvislosti s materiály, vlastnostmi nebo doporučeními a jakýmikoli informacemi uvedenými na tomto serveru.

Poznámky a sdělení
Vámi doručené informace prostřednictvím tohoto serveru nebudou považovány za důvěrné. VAMPULA PUBLISHING nebude zodpovědná za zachování důvěrnosti takových informací ani nebude zodpovědná za jakékoli jejich používání nebo zveřejnění. Veškeré takové informace jsou a zůstanou výlučným a výhradním vlastnictvím firmy VAMPULA PUBLISHING a mohou být použity pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez náhrady. VAMPULA PUBLISHING uvítá vaše poznámky ke stránkám nebo k našim produktům, firma však žádné nevyžádané náměty, návrhy nebo materiály, které se týkají rozvoje, konstrukce, výroby nebo obchodování našimi produkty, nevyhledává.

Řídící právo a zákony
Tyto smluvní podmínky se budou řídit, budou vykládány a prováděny podle zákonů České republiky.

(c) Vampula Publishing 2007
Podmínky užití - Ochrana osobních údajů - Mapa stránek